ประมวลภาพการประเมินฯภายใน ปีการศึกษา 2555


สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556  โดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และคณะ